Trung tâm dạy học Tiếng Pháp tại TPHCM -100% giáo viên người Pháp
Untitled Document
>>
>>
>>

Cách sử dụng:

- Diễn tả một hành động hay tình huống xảy ra trong quá khứ với thời gian không xác định

- Thưởng không đề cập đến đầu hay cuối của sự kiện

- Diễn ta hành động do thói quen hay theo thường lệ trong quá khứ

- Để nói về thời gian trong ngày hoặc diễn tả tuổi trong quá khứ

- Để miêu tả một hành động hoặc tình huống đang xảy ra khi một sự kiện khác (thường ở dạng Passé Composé) làm gián đoạn

Các thành lập :

- Bỏ phần đuôi _ONS của đại từ NOUS của thì hiện tại và thêm đuôi của Imparfait.

 

Verbe

E.x : DANSER (Nous dansons)

E.x : FINIR

(Nous finissons)

Je

+ais

Je dansais

Je finissais

Tu

+ais

Tu dansais

Tu finissais

Il/ Elle

+ait

Il/Elle dansait

Il/Elle finissait

Nous

+ions

Nous dansions

Nous finissions

Vous

+iez

Vous dansiez

Vous finissiez

Ils/ Elles

+aient

Ils/ Elles dansaient

Ils/ Elles finissaient

E.x:

ÊTRE

J’étais

Tu étais

Il/ Elle était

Nous étions

Vous étiez

Ils/ Elles étaient

 

AVOIR

J’avais

Tu avais

Il/ Elle avait

Nous avions

Vous aviez

Ils/ Elles avaient

C’étaitune soirée tranquille. Dehors, il neigeait et il faisait froid. Mme Dupont lisait un roman

Jean étaitmécontent, il avait envie de laisser tomber ses études.

Il prenait sa douche quand j’ai sonné

Il était sept heures et demie

Xem thêm

>Từ vựng tiếng Pháp về thiên tai

>>Phân biệt động từ "ALLER" và "VENIR" trong học tiếng Pháp

>>>Động từ PRÉFERER và cách sử dụng trong tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...