Trung tâm dạy học Tiếng Pháp tại TPHCM -100% giáo viên người Pháp
Untitled Document
>>
>>
>>

Cách sử dụng:

- Diễn tả một hành động hoặc một chuỗi hành động đã kết thúc hoàn toàn trong quá khứ với số lần xác định.

- Kể lại một sự thay đổi bất ngờ trong quá khứ vào một thời gian nhất định

Cách thành lập:

 

Pronom

+

Auxiliaire

AVOIR

OU

Auxiliaire

ÊTRE

+

Participe Passé

Je

ai

suis

Tu

as

es

Il/ Elle

a

est

Nous

avons

sommes

Vous

avez

êtes

Ils/ Elles

Ont

sont

I. AVOIR :

Cách thành lập động từ :

 

 

_ER (1e Groupe)

_IR (2e groupe)

Pronom

+i

E.x:

PARLER

J’ai parlé

Tu as parlé

Il/ Elle a parlé

Nous avons parlé

Vous avez parlé

Ils/ Elles ont parlé

 

CHOISIR

J’ai choisi

Tu as choisi

Il/ Elle a choisi

Nous avons choisi

Vous avez choisi

Ils/ Elles ont choisi

II. ÊTRE :

Các động từ sử dụng với ÊTRE

-Naître àné : sinh ra

-Mourir àmort : chết

-Venir àvenu : đến (từ đâu)

-Aller àallé : đi

-Arriver àarrivé : đến

-Monter àmonté : trèo

-Entrer à: đi vào

-Rester àresté  :lưu lại, ở lại

-Sortir àsorti : đi ra, rời đi

-Descendre àdescendu : đi xuống

-Tomber àtombé : té, ngã

-Partir àparti : khời hành

-Retourner (à) àretourné : quay trở lại

-Rentrer àrentré : trở về

-Revenir àrevenu : trở lại

-Devenir àdevenu : trở thành

-Passer (par) àpassé : đi ngang qua

( avoir + passer : trở thành )

E.x:

TOMBER

Je suis tombé(e)

Tu es tombé(e)

Il/Elle est tombé(e)

Vous ệtes tombé(e)(s)

Nous sommes tombé(e)(s)

Ils/Elles sont tombé(e)s

Chú ý:

- Trong Passé Composé với ÊTRE, quá khứ phân từ luôn phù hợp với chủ ngữ về giống của nó. Giống như với các tính từ, thêm –e đối với giống cái và –s đối với số nhiều

- Động từ phản thân luôn đi với ÊTRE

E.x:

SE LAVER

Je me suis lavé(e)

Tu t’es lavé(e)

Il/ Elle s’est lavé(e)

Nous nous somme lavé(e)(s)

Vous vous êtes lavé(e)(s)

Ils/ Elles se sont lavé(e)s

Xem thêm

>Động từ thường gặp trong tiếng Pháp

>>Cách luyện nghe cho người đang học tiếng Pháp

>>>Động từ thường gặp trong tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...