Sự Khác Nhau Giữa Thì Tương Lai Futur Proche Và Futur Simple Trong Học Tiếng Pháp
>>
>>
>>
Sự Khác Nhau Giữa Thì Tương Lai Futur Proche Và Futur Simple Trong Học Tiếng Pháp
 
Thì tương lai (Futur) dùng để diễn tả hành động sau thời điểm mà người nói đề cập đến. Dù sắp xảy ra nhanh hay chậm, nó thường được chỉ định bởi một dấu hiệu thời gian như : Bientôt (sắp tới), dans + thời gian sắp tới , après (sau) + thời gian .
 
Ex: Bientôt nous serons en vacances  (Sắp tới chúng tôi sẽ đi nghỉ)
 
1. Futur simple (thì tương lai đơn): chỉ sự định hướng trong tương lai.
Ex: Quand je serai grand, je serai médicin. (Khi con lớn, con sẽ là bác sỹ)
 
Ngoài ra, thì tương lai đơn còn có thể diễn đạt các trường hợp sau : 
  • Mệnh lệnh, chỉ thị trong tương lai : 
Ex: Tu iras chercher le pain quand tu rentreras.
(Khi anh trở về anh sẽ phải đi mua bánh mì đấy)
  • Lời hứa hẹn : 
Ex : Je te promets, maman, je ne recommencerai plus.
(Con hứa với mẹ, con sẽ không làm thế nữa)
  • Sự tiên đoán : 
Ex: Il pleura sur la majeure partie du pays.
(Trời sẽ mưa trên diện rộng cả nước.)
  • Ngoài ra còn có một số cấu trúc đặc biệt khác như cấu trúc:
Si + l'hypothèse présent + conclusion FS.
(Nếu + giả thiết ở thì hiện tại + kết luận ở thì tương lai đơn)
 
 
2. Futur proche (thì tương lai gần): chỉ hành động xảy ra sau thời điểm mà người nói đề cập đến để cho biết có sự liên tục với hiện tại, chắc chắn sẽ xảy ra. 
Ex: Attends- moi, je vais sortir avec toi. (Đợi tôi, tôi sẽ ra ngoài với bạn)
 
Tóm lại, sự khác nhau cơ bản trong cách dùng giữa 2 thời là : 
* Futur Simple chỉ 1 sự gián đoạn với thời điểm mà người nói đề cập đến 
Ex : Je te parlerai plus tard. (Tôi sẽ nói với anh sau)
 
* Futur proche chỉ hành động chưa xảy ra nhưng hành động đó sắp xảy ra. 
Ex : Je vais te parler, écoute - moi. (Tôi sẽ nói với anh, hãy nghe tôi.)
 
 > Phân Biệt Cách Sử Dụng Các Giới Từ Chỉ Thời Gian Trong Học Tiếng Pháp 
>>  Thể Bị Động Trong Tiếng Pháp (La Voix Passive ) 
>>> Thì tương lai gần (futur proche) trong Tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay