Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tiếng Pháp tại CAP FRANCE
Đào Tạo Tiếng Pháp Định Cư Canada Học Tiếng Pháp Online Tốt Nhất Hồ Chí Minh Cap Education Ưu Đãi Học Phí Tiếng Pháp Cap Education Hệ Thống Học Tiếng Pháp Toàn Diện Cap Education Chương Trình tuyển Sinh Du Học Dự Bị Pháp PreUp 2022 Dịch Vụ Du Học Trọn Gói Cap Education Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Canada Cap Education

Học phí dưới đây là học phí của 1 khóa học:

Đối với lớp thường: 1 khóa = 2 tháng, với 33h học bắt buộc + 12 giờ học ngoại khóa

Đối với lớp cấp tốc:

 • A1: 3 tháng, 90 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa
 • A2:3 tháng, 100 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa
 • B1: 4 tháng, 140 giờ học bắt buộc + 24 giờ học ngoại khóa
 • B2: 4 tháng, 160 giờ học bắt buộc + 24 giờ học ngoại khóa
LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃIĐẾN 20% +1 TRIỆU ĐỒNG (Xem chi tiết ưu đãi)
A. Các Lớp Tiếng Pháp Tại Trung Tâm, tạm thời học Online, đến khi có quyết định quay trở lại trường của sở GDĐT >>> Tìm hiểu thêm khóa học tại đây
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát offline tại trung tâm, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0
A1.1
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 8/11 2,200,000 1,760,000
7-CN 10h -12h
14/11
2,200,000 1,760,000
A1.1
Việt-Pháp
3-5 19h-21h 26/11 2,200,000 1,760,000
A1.1
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 9/11 3,300,000 1,970,000
7-CN 13h-15h 28/11 3,300,000 1,970,000
Cấp tốc A1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 23/11 8,000,000 6,400,000
2-3-4-5-6 10h-12h 8/11 8,000,000 6,400,000
Cấp tốc A1
Anh-Pháp
3-5-7 18h-21h 16/11 8,000,000 6,400,000
2-4-6 18h-21h 29/11 8,000,000 6,400,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ A1
A1.2
Việt-Pháp
7-CN 10h-12h 14/11 2,200,000 1,760,000
2-4-6 19h30-21h 22/11 2,200,000 1,760,000
A1.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 15/11 3,300,000 2,640,000
3-5 19h-21h 24/11 3,300,000 2,640,000
A1.2
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 21/11 3,300,000 2,640,000
A1.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/11 2,200,000 1,760,000
7-CN 8h-10h 28/11 2,200,000 1,760,000
A1.3
Anh-Pháp
3-5 19h-21h 9/11 3,300,000 2,640,000
7-CN 15h-17h 21/11 3,300,000 2,640,000
A1.4
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/11 2,200,000 1,760,000
7-CN 8h-10h 28/11 2,200,000 1,760,000
A1.4
Anh-Pháp
7-CN 13h-15h 14/11 3,300,000 2,640,000
2-4-6 18h-19h30 22/11 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ A2
A2.1
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 20/11 2,700,000 2,160,000
2-4-6 18h-19h30 8/11 2,700,000 2,160,000
A2.1
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/11 3,600,000 2,880,000
A2.2
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 26/11 2,700,000 2,160,000
7-CN 13h-15h 13/11 2,700,000 2,160,000
A2.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 15/11 3,600,000 2,880,000
A2.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/11 2,700,000 2,160,000
A2.3
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 27/11 3,600,000 2,880,000
3-5 19h-21h 16/11 3,600,000 2,880,000
A2.4
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 13/11 2,700,000 2,160,000
A2.4
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 05/11 3,600,000 2,880,000
7-CN 10h-12h 27/11 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 16/11 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 22/11 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ B1
B1.1
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 20/11 3,300,000 2,640,000
B1.1
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/11 4,100,000 3,280,000
B1.2
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 27/11 3,300,000 2,640,000
B1.2
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 22/11 4,100,000 3,280,000
B1.3
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 13/11 3,300,000 2,640,000
B1.3
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/11 4,100,000 3,280,000
B1.4
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 27/11 3,300,000 2,640,000
B1.4
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 10/11 4,100,000 3,280,000
B1.5
Việt-Pháp
7-CN 10h-12h 13/11 3,300,000 2,640,000
B1.5
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 27/11 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 16/11 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 22/11 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ B2
B2.1
Pháp-Pháp
7-CN 8h-10h 27/11 4,200,000 3,360,000
B2.2
Pháp-Pháp
7-CN 15h-17h 13/11 4,200,000 3,360,000
Cấp tốc B2
Pháp-Pháp
3-5-7 18h-21h 23/11 14,900,000 11,920,000
Các Lớp Tiếng Pháp Luyện Thi Chứng Chỉ
DELF A2 7-CN 15h-17h 13/11 3,800,000 3,040,000
DELF B1 7-CN 13h-15h 13/11 4,500,000 3,600,000
DELF B2 7-CN 10h-12h 13/11 5,000,000 4,000,000
TCF Pháp 7-CN 8h-10h1 20/11 4,500,000 3,600,000
TEF Canada 2-4-6 10h-12h 20/11 5,000,000 4,000,000
TCF Canada 7-CN 8h-10h 20/11 5,000,000 4,000,000
Các Lớp Tiếng Pháp Kỹ Năng
Viết + Ngữ Pháp 2-4-6 10h-12h 22/11 3,300,000 2,640,000
Phát Âm 3-5 10h-12h 16/11 2,000,000 1,600,000
Giao tiếp 2-4-6 10h-12h 29/11 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp Thiếu Nhi, Độ Tuổi 7 - 12 Tuổi
ENF 1 7.CN 15h-17h 27/11 4,000,000 3,200,000
ENF 6 7.CN 15h-17h 27/11 4,000,000 3,200,000
B. Các Lớp Tiếng Pháp, học online, tương tác trực tiếp >>> Tìm hiểu chi tiết khóa học tại đây
Các Lớp Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Online, Trình độ A0
A1.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 08/11 2,200,000 1,760,000
7-CN 10h-12h 20/11 2,200,000 1,760,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 01/11 3,300,000 1,970,000
7-CN 13h-15h 13/11 3,300,000 1,970,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
3-5 19h-21h 16/11 3,300,000 1,970,000
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-21h 15/11 8,000,000 6,400,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 15/11 8,000,000 6,400,000
3-5-7 18-21h 18/11 8,000,000 6,400,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ A1
A1.2 ONL
Việt-Pháp
T7-CN 10h-12h 06/11 2,200,000 1,760,000
A1.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 15-17h 06/11 3,300,000 2,640,000
2-4-6 18-19h30 13/11 3,300,000 2,640,000
A1.3 ONL
Việt-Pháp
3-5 19h-21h 18/11 2,200,000 1,760,000
A1.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 29/11 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ A2
A2.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 8/11 2,700,000 2,160,000
A2.1 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/11 3,600,000 2,880,000
A2.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/11 2,700,000 2,160,000
A2.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 13/11 3,600,000 2,880,000
A2.3 ONL
Việt-Pháp
T7CN 15h-17h 27/11 2,700,000 2,160,000
A2.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 13/11 3,600,000 2,880,000
A2.4 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/11 2,700,000 2,160,000
A2.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 29/11 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 13/11 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 05/11 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ B1
B1.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 15/11 3,300,000 2,640,000
B1.1 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/11 4,100,000 3,280,000
B1.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 29/11 3,300,000 2,640,000
B1.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 27/11 4,100,000 3,280,000
B1.3 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 15/11 3,300,000 2,640,000
B1.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/11 4,100,000 3,280,000
B1.4 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 22/11 3,300,000 2,640,000
B1.4 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 13/11 4,100,000 3,280,000
B1.5 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 8/11 3,300,000 2,640,000
B1.5 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/11 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 16/11 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Pháp

3-5-7

18h-21h 25/11 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ B2
B2.1 ONL
Pháp-Pháp
7-CN 8h-10h 27/11 4,200,000 3,360,000
B2.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/11 4,200,000 3,360,000
B2.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 27/11 4,200,000 3,360,000
B2.4 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 27/11 4,200,000 3,360,000
Cấp tốc B2 ONL
Pháp-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 29/11 14,900,000 11,920,000
Lớp theo yêu cầu Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ
C. Tuyển sinh du học Pháp 2021-2022, du học tháng 2/2022
Chương trình
Du học Pre Up
Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết chương trình

Để hiểu rõ hơn lộ trình khóa học, học viên hãy tham khảo chi tiết chương trình giảng dạy bên dưới, dành cho lớp Online hoăc Offline.

>>> Chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Educationtại đâyTặng 02 ngày học thử với lớp thường, và 1 ngày học thử với lớp cấp tốc.

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Pháp Onlinetại đây.

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Pháp Offlinetại đây

Các lớp tiếng Pháp theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.

||| Câu chuyện thành công của học viên Cap Educationtại đây

>>> Hãy để học viên chia sẻ chúng tôi với bạntại đây

Liên hệ ngay với chúng tôi qua fanpageHọc Tiếng Pháp - Cap Franceđể nhận tư vấn trực tiếp các khóa học tiếng Pháp, các chương trình du học Pháp, du học Canada, chương trình xin định cư Canada sau tốt nghiệp.

Với công được đặt tại 2 quốc gia Pháp - Canada, chúng tôi đồng hành cùng các bạn các dịch vụ tại nước sở tại, định hướng và tư vấn các chương trình học, chương trình xin định cư sau khi tốt nghiệp trong suốt những năm du học.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Với 8 năm tồn tại và phát triển, Cap Education trở thành tổ chức giáo dục duy nhất sở hữu đội ngũ luật sư bản địa, có văn phòng đại diện tại cả 2 quốc gia Pháp - Canada, được cấp phép bởi Bộ GDDT và sở giáo dục đào tạo Tp. HCM đồng hành cùng bạn suốt những năm du học.

Cổng thông tin du học Pháp, du học Canada duy nhất bằng tiếng Việt, cung cấp đầy đủ các thông tin du học, học bổng, chọn trường, chọn ngành, hồ sơ du học, các chương trình định cư Canada, định cư Pháp mới nhất.

>>> Cổng thông tin Du học Pháp

>>> Cổng Thông tin Du học Canada & định cư Canada


Học phí dưới đây là học phí của 1 khóa học: Đối với lớp thường:1 khóa = 2 tháng, với 33h học bắt buộc + 12 giờ họcngoại khóa Đối với lớp cấp tốc:
 • A1: 3 tháng, 90 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa
 • A2:3 tháng, 100 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa
 • B1: 4 tháng, 140 giờ học bắt buộc + 24 giờ học ngoại khóa
 • B2: 4 tháng, 160 giờ học bắt buộc + 24 giờ học ngoại khóa
LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃIĐẾN 20% +1 TRIỆU ĐỒNG (Xem chi tiết ưu đãi)
A.Các Lớp Tiếng Pháp Học Tại Trung Tâm
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát offline tại trung tâm, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0
A1.1
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 13/12 2,200,000 1,760,000
A1.1
Việt-Pháp
7-CN 10h-12h
19/12
2,200,000 1,760,000
A1.1
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/12 3,300,000 1,970,000
7-CN 10h-12h 26/12 3,300,000 1,970,000
Cấp tốc A1
Việt-Pháp
2-3-4-5-6 10-12h 24/12 8,000,000 6,400,000
Cấp tốc A1
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
10-12h 10/12 8,000,000 6,400,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ A1
A1.2
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h30 17/12 2,200,000 1,760,000
7-CN 8h-10h 26/12 2,200,000 1,760,000
A1.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 10/12 3,300,000 2,640,000
7-CN 10h-12h 26/12 3,300,000 2,640,000
A1.2
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 25/12 3,300,000 2,640,000
A1.3
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/12 2,200,000 1,760,000
7-CN 13h-15h 26/12 2,200,000 1,760,000
A1.3
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/12 3,300,000 2,640,000
7-CN 15h-17h 26/12 3,300,000 2,640,000
A1.4
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 31/12 2,200,000 1,760,000
7-CN 8h-10h 19/12 2,200,000 1,760,000
A1.4
Anh-Pháp
7-CN 13h-15h 26/12 3,300,000 2,640,000
2-4-6 19h30-21h 10/12 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ A2
A2.1
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 26/12 2,700,000 2,160,000
A2.1
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/12 3,600,000 2,880,000
A2.2
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 10/12 2,700,000 2,160,000
7-CN 13h-15h 19/12 2,700,000 2,160,000
A2.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 10/12 3,600,000 2,880,000
A2.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 2,700,000 2,160,000
7-CN 15h-17h 25/12 2,700,000 2,160,000
A2.3
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 10/12 3,600,000 2,880,000
A2.4
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 12/12 2,700,000 2,160,000
A2.4
Anh-Pháp
2-4-6 18-19h30 31/12 3,600,000 2,880,000
7-CN 10h-12h 19/12 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 18/12 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2
Việt-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 31/12 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ B1
B1.1
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 19/12 3,300,000 2,640,000
B1.1
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 4,100,000 3,280,000
B1.2
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 26/12 3,300,000 2,640,000
B1.2
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/12 4,100,000 3,280,000
B1.3
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 19/12 3,300,000 2,640,000
B1.3
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 4,100,000 3,280,000
B1.4
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 19/12 3,300,000 2,640,000
B1.4
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 31/12 4,100,000 3,280,000
B1.5
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 26/12 3,300,000 2,640,000
B1.5
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 18/12 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1
Anh-Pháp
3-5-7 18h-21h 25/12 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ B2
B2.1
Pháp-Pháp
7-CN 10h-12h 26/12 4,200,000 3,360,000
B2.2
Pháp-Pháp
7-CN 8h-10h 19/12 4,200,000 3,360,000
Cấp tốc B2
Pháp-Pháp
3-5-7 18h-21h 25/12 14,900,000 11,920,000
Các Lớp Tiếng Pháp Luyện Thi Chứng Chỉ
DELF A2 7-CN 10h-12h 26/12 3,800,000 3,040,000
DELF B1 7-CN 8h-10h 26/12 4,500,000 3,600,000
DELF B2 7-CN 10h-12h 26/12 5,000,000 4,000,000
TCF Pháp 7-CN 15h-17h 26/12 4,500,000 3,600,000
TEF Canada 7-CN 13h-15h 26/12 5,000,000 4,000,000
TCF Canada 7-CN 15h-17h 26/12 5,000,000 4,000,000
Các Lớp Tiếng Pháp Kỹ Năng
Viết+Ngữ Pháp
2-4-6 10h-12h KG ngay 3,300,000 2,640,000
Phát Âm
3-5 10h-12h KG ngay 2,000,000 1,600,000
Giao tiếp
2-4-6 10h-12h KG ngay 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp Thiếu Nhi, Độ Tuổi 7 - 12 Tuổi
ENF1 7-CN 15h-17h 26/12 4,000,000 3,200,000
ENF 2 7-CN 15h-17h 26/12 4,000,000 3,200,000
ENF 5 7-CN 15h-17h 26/12 4,000,000 3,200,000
B. Các Lớp Tiếng Pháp Online, tương tác trực tiếp
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát dành cho người mới bắt đầu online, Trình độ A0
A1.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/12 2,200,000 1,760,000
2-4-6 19h30-21h 31/12 2,200,000 1,760,000
A1.1 ONL
Việt-Pháp
7 - CN 15h-17h 19/12 2,200,000 1,760,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18-19h30 10/12 3,300,000 1,970,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
2-4 19h-21h 22/12 3,300,000 1,970,000
7 - CN 13h-15h 26/12 3,300,000 1,970,000
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 18/12 8,000,000 6,400,000
2-4-6 18-21h 31/12 8,000,000 6,400,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Pháp
2-3-4-5-6 8h-10h 31/12 8,000,000 6,400,000
3-5-7 18h-21h 25/12 8,000,000 6,400,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ A1
A1.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 20h-21h30 17/12 2,200,000 1,760,000
A1.2 ONL
Việt-Pháp
7-CN 10h-12h 25/12 2,200,000 1,760,000
A1.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 26/12 3,300,000 2,640,000
2-4-6 18-19h30 31/12 3,300,000 2,640,000
A1.3 ONL
Việt-Pháp
3-5 19h-21h 21/12 2,200,000 1,760,000
A1.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 08h-10h 26/12 3,300,000 2,640,000
2-4-6 19h30-21h 17/12 3,300,000 2,640,000
A1.4 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 20h-21h30 24/12 2,200,000 1,760,000
A1.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 20h-21h30 10/12 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ A2
A2.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 20h-21h30 17/12 2,700,000 2,160,000
A2.1 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 31/12 3,600,000 2,880,000
A2.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 2,700,000 2,160,000
A2.3 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/12 3,600,000 2,880,000
A2.3 ONL
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 26/12 2,700,000 2,160,000
A2.3 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 3,600,000 2,880,000
A2.4 ONL
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 25/12 2,700,000 2,160,000
A2.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/12 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 18/12 9,200,000 7,360,000
2-3-4
5-6
8h-10h 31/12 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Pháp
2-3-4-5-6 8h-10h 31/12 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ B1
B1.1 ONL
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 26/12 3,300,000 2,640,000
B1.1 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/12 4,100,000 3,280,000
B1.2 ONL
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 25/12 3,300,000 2,640,000
B1.2 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/12 4,100,000 3,280,000
B1.3 ONL
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 25/12 3,300,000 2,640,000
B1.3 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 4,100,000 3,280,000
B1.4 ONL
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 26/12 3,300,000 2,640,000
B1.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/12 4,100,000 3,280,000
B1.5 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 31/12 3,300,000 2,640,000
B1.5 ONL
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 26/12 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt Pháp
3-5-7 18h-21h 25/12 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Pháp-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 17/12 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ B2
B2.1 ONL
Pháp-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/12 4,200,000 3,360,000
B2 ONL
Pháp-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 10/12 14,900,000 11,920,000
LỚP THEO YÊU CẦU Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ
C. Tuyển sinh du học Pháp 2021-2022, du học tháng 2/2022
Tuyển sinh chương trình
Du học dự bị Pháp Pre Up
Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết chương trình

Để hiểu rõ hơn lộ trình khóa học, học viên hãy tham khảo chi tiết chương trình giảng dạy bên dưới, dành cho lớp Online hoăc Offline.

>>> Xem chi tiết chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Educationtại đâyTặng 02 ngày học thử với lớp thường, và 1 ngày học thử với lớp cấp tốc.

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Pháp Online tại đây.

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Pháp Offline tại đây

Các lớp tiếng Pháp theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.

||| Câu chuyện thành công của học viên Cap Education tại đây

>>> Hãy để học viên chia sẻ chúng tôi với bạn tại đây

Liên hệ ngay với chúng tôi qua fanpage Học Tiếng Pháp - Cap France/ hoặc email: [email protected]để nhận tư vấn trực tiếp các khóa học tiếng Pháp, các chương trình du học Pháp, du học Canada, chương trình xin định cư Canada sau tốt nghiệp.

Với công được đặt tại 2 quốc gia Pháp - Canada, chúng tôi đồng hành cùng các bạn các dịch vụ tại nước sở tại, định hướng và tư vấn các chương trình học, chương trình xin định cư sau khi tốt nghiệp

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Với 8 năm tồn tại và phát triển, Cap Education trở thành tổ chức giáo dục duy nhất sở hữu đội ngũ luật sư bản địa, có văn phòng đại diện tại cả 2 quốc gia Pháp - Canada, được cấp phép bởi Bộ GDDT và sở giáo dục đào tạo Tp. HCM đồng hành cùng bạn suốt những năm du học.

Cổng thông tin du học Pháp, du học Canada duy nhất bằng tiếng Việt, cung cấp đầy đủ các thông tin du học, học bổng, chọn trường, chọn ngành, hồ sơ du học, các chương trình định cư Canada, định cư Pháp mới nhất.

>>> Cổng thông tin Du học Pháp


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

 • 5 Bình luận
 • Nguyễn Hữu Hùng

  Mình xin chào Cap France; Cap France cho mình hỏi điều kiện để du học dự bị tiếng pháp năm sau. Trung tâm có nhận tư vấn du học không?

 • Cap Education trả lời:

  CAP xin chào bạn Hữu Hùng. Cap xin trả lời 2 câu hỏi của bạn như sau:

  A. Điều kiện để du học dự bị tiếng ở Pháp:

  1. Bạn phải có bằng tiếng Pháp từ A2 trở lên (delf A2, hoặc TCF 250 điểm trở lên)

  2. Bạn đang theo học một đại học, đã tốt nghiệp, hoặc mới đậu 1 đại học ở Việt Nam nếu bạn mới tốt nghiệp THPT 

  3. Đã tốt nghiệp THPT, loại khá trở lên. Có nghĩa điểm tổng kết từ 7.0 trở lên.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm các điều kiện du học Pháp, chương trình du học dự bị tiếng tại Pháp tại đây

  B. Cap Education có làm hồ sơ du học Pháp không ?

  Với công ty được đặt tại 3 quốc gia Việt Nam,  Pháp và Canada, Cap Education có dịch vụ hỗ trợ tư vấn, định hướng và xây dựng hồ sơ du học Pháp, cam kết đầu ra visa du học bằng hợp đồng. 

  Bên cạnh đó, Cap Education còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại các nước sở tại ngay khi bạn bước chân đến Pháp du học, giúp bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống để học tập như: Đưa đón tại sân bay, tìm nhà, các thủ tục hành chính tại Pháp, thủ tục nhập học,... 

  Bạn có thể vui lòng inbox fanpage Cap Education : Học Tiếng Pháp - Cap France để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất. 

   

 • Nguyễn Thị Hương

  Khóa học tháng 4, trung tâm có ưu đãi gì không ạ.

 • Cap Education trả lời:

  Xin chào Hương,

  Hiện tại Cap Education đang triển khai chương trình ưu đãi , bao gồm cả lớp online và offline như sau:

  - Ưu đãi 2 ngày học thử miễn phí trước khi đăng ký tham gia khóa học của trung tâm

  - Ưu đãi giảm 10% + quà tặng 1 triệu đồng cho lớp tiếng Pháp online, và offine A1.1 100% giảng viên Pháp. có trợ giảng Việt Nam học trực tiếp ở trung tâm quận 1, Hồ Chí Minh. 

  - Ưu đãi học phí các lớp còn lại, giảm lên đến 20% học phí. Chi tiết chương trình: giảm 10% học phí khi đăng ký trước 7 ngày học. giảm 15% khi đăng ký theo nhóm 2 - 3 người trước 7 ngày học. Giảm 20% học phí khi đăng ký nhóm từ 4 người trở lên trước 7 ngày học. 

  Nếu em còn thắc mắc gì thêm vui lòng inbox fanpage Học Tiếng Pháp - Cap France, hoặc gọi tới số: 0916 070 169. Cảm ơn em!

   

 • HUONG NGUYEN

  Xin chào CapFrance, Cho mình hỏi trung tâm có dạy một kèm một, dạy ôn lại và học mới thêm văn phạm trình độ B1-B2. Thời gian học trong bao lâu? Học phí bao nhiêu học với giáo viên Việt Nam có nhiều kinh nghiệm? Mình chỉ có thời gian học cuối tuần thứ bảy và chủ nhật Cảm ơn CapFrance.

 • Cap Education trả lời:

  Chào bạn Huong Nguyen

  Tại Cap Education có các lớp dạy kèm riêng theo yêu cầu và lộ trình học riêng biệt cho từng học viên. Học viên có thể lựa chọn học trực tiếp ( như: gia sư tại nhà, tại trung tâm, tại công ty). Hoặc học online.

  Với lớp theo yêu cầu, bài giảng sẽ được thiết kế riêng biệt theo trình độ và khả năng tiếp nhận của học viên, cũng như lịch của học viên. Bạn có thể học kèm 1 - 1, hoặc học kèm nhóm 1 - 5 (Với nhóm bạn ít hơn hoặc  = 5 thành viên)

  Bạn có thể inbox cho fanpage Học Tiếng Pháp - Cap France, hoặc gọi tới số điện thoại/ Zalo: +84 916 070 169 để CAP tư vấn kỹ bạn khóa học.

  Cảm ơn bạn rất nhiều !

   

 • Lực

  Xin chào trung tâm, Mình mong muốn đến pháp năm sau du học,mình cần được tư vấn rõ hơn chương trình du học năm sau. Cap France tư vấn giúp mình.

 • Cap Education trả lời:

  Xin chào Lực,

  Chị đã gửi tin nhắn chi tiết cụ thể chương trình du học dự bị PreUp của Cap Education, sẽ du học vào tháng 2.2022, cam kết đầu ra du học qua email của em. 

  Em vui lòng kiểm tra email giúp chị nha. Cảm ơn em nhiều!

   

 • Nguyễn Lan Anh

  Trung tâm cho em hỏi, em muốn đăng ký khóa online, thì đăng ký như thế nào ạ ? Em cảm ơn.

 • Cap Education trả lời:

  Chào bạn Lan Anh,

  Để đăng ký khóa học tiếng Pháp online tại C.A.P có 2 hình thức ghi danh như sau:

  1. Ghi danh trực tiếp tại trung tâm, địa chỉ: 55/25 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh, nếu bạn đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh

  2. Nếu bạn không ở tại Tp.Hồ Chí Minh, bạn có thể ghi danh trực tuyến thông qua:

  • Thông qua số điện thoại hotline của C.A.P Education: 0916 070 169 - 0916 962 869 - 07 88 77 94 78 
  • Thông qua zalo của C.A.P Education: +84916 070 169

  Nếu bạn còn thắc mắc gì khác, bạn có thể chat trực tiếp với bộ phận tư vấn  viên của trung tâm.

  Cảm ơn Lan Anh nhiều. Chúc bạn ngày mới tốt lành!

   

 • Xem thêm bình luận >>

Yêu cầu nhập thông tin Email hợp lệ ...!

 

GIẢNG VIÊN

Stephen Karim

Cố Vấn, Trưởng Bộ Môn, Giảng Viên

Tại Cap Education, chúng tôi chọn triết lý giáo dục "Nhân Bản - Toàn Diện", lấy con người làm trung tâm, lấy kiến thức làm nền tảng. Chúng tôi mang đến sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sống, biết yêu thương, tôn trọng, sáng tạo & tinh thần tự học để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, có tầm nhìn.

Trần Thu

Thạc sĩ sư phạm ngôn ngữ Pháp

Đến với nghề là duyên, nhưng theo được nghề nhờ cái tình. Bằng kinh nghiệm giảng dạy tại Pháp 5 năm & hơn 30 năm tại Việt Nam, cô muốn đóng 1 phần sức lực tiếp sức những lứa học sinh - sinh viên chạm tới giấc mơ du học.

Học bất kỳ ngoại ngữ nào, đặc biệt là tiếng Pháp, các bạn cần phải có ý chí, nghị lực, mục tiêu học tập rõ ràng, đặc biệt là tinh thần tự học. Có như vậy, các bạn mới đạt được những kỳ vọng đề ra.

BẠN MUỐN NHẬN TƯ VẤN
& HỖ TRỢ TỪ C.A.P

 • Trãi nghiệm phương pháp học Tiếng Pháp hiệu quả tại Cap Education
 • Tư vấn dịch vụ xây dựng chiến lược hồ sơ du học Pháp, Canada.
 • Tư vấn dịch vụ định cư Canada bằng con đường đầu tư
 • Các dịch vụ tại nước sở tại Pháp & Canada (Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tuc hành chính, đặt vé máy bay,...)

Hơn 30.000 học viên đã thành công, và giờ đến lượt bạn!


(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!