Hình Ảnh SLIDER TRANG CHỦ Học Tiếng Pháp Cap Education Hình Ảnh SLIDER TRANG CHỦ 2 Học Tiếng Pháp Nhận Qùa Mê Ly Học Tiếng Pháp Nhận Tập Xinh Xăn

 

LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 20% +

TẶNG 1 TRIỆU ĐỒNG

A. Các Lớp Tiếng Pháp Tại Trung Tâm  
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0  
A1.1
Việt-Pháp

 

2-4-6

18h-19h30 12/3 2,200,000 1,760,000
Việt-Pháp 19h30-21h 24/3 2,200,000 1,760,000
Việt-Pháp 3-5 18h30-21h 18/3 2,200,000 1,760,000
Việt-Pháp 7-CN 10h-12h 
14/3
2,200,000 1,760,000
A1.1
Anh-Pháp

 

2-4-6

18h-19h30 24/3 3,300,000 1,970,000
Anh-Pháp 19h30-21h 15/3 3,300,000 1,970,000
Anh-Pháp 3-5 18h30-21h 18/3 3,300,000 1,970,000
Anh-Pháp 7-CN 15h-17h 20/3 3,300,000 1,970,000
Cấp tốc A1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 18/3 8,000,000 6,400,000
Cấp tốc A1
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 22/3 8,000,000 6,400,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ A1  
A1.2
Việt-Pháp
7-CN 10h-12h 12/3 2,200,000 1,760,000
2-4-6 19h30-21h 17/3 2,200,000 1,760,000
A1.2
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 26/3 3,300,000 2,640,000
3-5 18h30-21h 18/3 3,300,000 2,640,000
A1.2
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 27/3 3,300,000 2,640,000
A1.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/3 2,200,000 1,760,000
7-CN 8h-10h 20/3 2,200,000 1,760,000
A1.3
Anh-Pháp
3-5 18h30-21h 15/3 3,300,000 2,640,000
7-CN 15h-17h 27/3 3,300,000 2,640,000
A1.4
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/3 2,200,000 1,760,000
7-CN 08h-10h 20/3 2,200,000 1,760,000
A1.4
Anh-Pháp
3-5 18h30-21h 16/3 3,300,000 2,640,000
2-4-6 19h30-21h 29/3 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ A2  
A2.1
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 13/3 2,700,000 2,160,000
A2.1
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,600,000 2,880,000
A2.2
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/3 2,700,000 2,160,000
7-CN 13h-15h 14/3 2,700,000 2,160,000
A2.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,600,000 2,880,000
A2.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/3 2,700,000 2,160,000
A2.3
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 20/3 2,700,000 2,160,000
3-5 18h30-21h 18/3 3,600,000 2,880,000
A2.4
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 2,700,000 2,160,000
A2.4
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,600,000 2,880,000
7-CN 10h-12h 20/3 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 13/3 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 22/3 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ B1  
B1.1
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 14/3 3,300,000 2,640,000
B1.1
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/3 4,100,000 3,280,000
B1.2
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 14/3 3,300,000 2,640,000
B1.2
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/3 4,100,000 3,280,000
B1.3
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 14/3 3,300,000 2,640,000
B1.3
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/3 4,100,000 3,280,000
B1.4
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 14/3 3,300,000 2,640,000
B1.4
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/3 4,100,000 3,280,000
B1.5
Việt-Pháp
7-CN 10h-12h 14/3 3,300,000 2,640,000
B1.5
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 20/3 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 18/3 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 15/3 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát, trình độ B2  
B2.1
Pháp-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B2
Pháp-Pháp
3-5-7 18h-21h 27/3 14,900,000 11,920,000
Các Lớp Tiếng Pháp Luyện Thi Chứng Chỉ  
DELF A2 7-CN 15h-17h 20/3 3,800,000 3,040,000
DELF B1 7-CN 13h-15h 20/3 4,500,000 3,600,000
DELF B2 7-CN 10h-12h 20/3 5,000,000 4,000,000
TCF Pháp 7-CN 8h-10h 22/3 4,500,000 3,600,000
TEF Canada 2-4-6 10h-12h 22/3 5,000,000 4,000,000
TCF Canada 7-CN 8h-10h 22/3 5,000,000 4,000,000
Các Lớp Tiếng Pháp Kỹ Năng  
Viết + Ngữ Pháp
A1-A2
2-4-6 15h-17h 17/3 3,300,000 2,640,000
Viết + Ngữ Pháp
B1
2-4-6 8h-10h 22/3 3,300,000 2,640,000
Viết + Ngữ Pháp
B2
2-4-6 13h-15h 22/3 3,300,000 2,640,000
Phát Âm
Cơ Bản
3-5 13h-15h 18/3 2,000,000 1,600,000
Phát Âm
Nâng Cao
3.5 15h-17h 18/3 2,200,000 1,760,000
Giao tiếp
A1-A2
3-5 13h-15h 18/3 3,300,000 2,640,000
Giao tiếp
B1-B2
3-5 15h-17h 18/3 3,500,000 2,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp Thiếu Nhi, Độ Tuổi 7 - 12 Tuổi  
ENF 1 7.CN 15h-17h 20/3 4,000,000 3,200,000
ENF 4 7.CN 15h-17h 20/3 4,000,000 3,200,000

B. Các Lớp Tiếng Pháp, học online, tương tác trực tiếp

 
Các Lớp Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Trình độ A0  
A1.1 ONL
Việt-Pháp
2.4.6 18h-19h30 12/03 2,200,000 1,760,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
2.4.6 19h30-21h 29/03 3,300,000 1,970,000
7.CN 8h-10h 14/3 3,300,000 1,970,000
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 20/3 8,000,000 6,400,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 22/3 8,000,000 6,400,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ A1  
A1.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 12/3 2,200,000 1,760,000
A1.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 14/3 3,300,000 2,640,000
2-4-6 19h30-21h 29/3 3,300,000 2,640,000
A1.3 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 12/3 2,200,000 1,760,000
A1.4 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 14/3 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ A2  
A2.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/3 2,700,000 2,160,000
A2.1 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 3,600,000 2,880,000
A2.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/3 2,700,000 2,160,000
A2.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 3,600,000 2,880,000
A2.3 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/3 2,700,000 2,160,000
A2.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 3,600,000 2,880,000
A2.4 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 17/3 2,700,000 2,160,000
A2.4 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 20/3 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 19/3 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ B1  
B1.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,300,000 2,640,000
B1.1 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
B1.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,300,000 2,640,000
B1.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
B1.3 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,300,000 2,640,000
B1.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
B1.4 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,300,000 2,640,000
B1.4 ONL
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
B1.5 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 17/3 3,300,000 2,640,000
B1.5 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 20/3 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Pháp

2-3-4
5-6

8h-10h 19/3 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp Nâng Cao Tổng Quát Online, trình độ B2  
B2.1 ONL
Pháp-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
B2.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
B2.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
B2.4 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 20/3 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B2 ONL
Pháp-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 20/3 14,900,000 11,920,000
Lớp theo yêu cầu Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ
C. Tuyển sinh du học Pháp 2021-2022, du học tháng 2/2022  
Chương trình
Du học Pre Up
Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết chương trình

>>> Chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Education tại đây

Các lớp tiếng Pháp theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.


LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 20% +

TẶNG 1 TRIỆU ĐỒNG

A.Các Lớp Tiếng Pháp Học Tại Trung Tâm  
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0  
A1.1
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 14/4 2,200,000 1,760,000
Việt Pháp 2-4-6 19h30-21h 28/4 2,200,000 1,760,000
Việt Pháp 3-5 18h30-21h 15/4 2,200,000 1,760,000
Việt Pháp 7-CN 10h-12h 
17/4
2,200,000 1,760,000
A1.1
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 14/4 3,300,000 1,970,000
Anh-Pháp 2-4-6 19h30-21h 28/4 3,300,000 1,970,000
Anh-Pháp 3-5 18h30-21h 15/4 3,300,000 1,970,000
Anh-Pháp 7-CN 15h-17h 17/4 3,300,000 1,970,000
Cấp tốc A1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 17/4 8,000,000 6,400,000
Cấp tốc A1
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 19/4 8,000,000 6,400,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ A1  
A1.2
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 04/4 2,200,000 1,760,000
7-CN 8h-10h 11/4 2,200,000 1,760,000
A1.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 16/4 3,300,000 2,640,000
3-5 18h30-21h 22/4 3,300,000 2,640,000
A1.2
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 17/4 3,300,000 2,640,000
A1.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h00-19h30 09/4 2,200,000 1,760,000
7-CN 13h-15h 24/4 2,200,000 1,760,000
A1.3
Anh-Pháp
3-5 18h30-21h 15/4 3,300,000 2,640,000
7-CN 15h-17h 24/4 3,300,000 2,640,000
A1.4
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 14/4 2,200,000 1,760,000
7-CN 08h-10h 17/4 2,200,000 1,760,000
A1.4
Anh-Pháp
3-5 18h30-21h 15/4 3,300,000 2,640,000
2-4-6 19h30-21h 16/4 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ A2  
A2.1
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 10/4 2,700,000 2,160,000
A2.1
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 16/4 3,600,000 2,880,000
A2.2
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 16/4 2,700,000 2,160,000
7-CN 13h-15h 17/4 2,700,000 2,160,000
A2.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 16/4 3,600,000 2,880,000
A2.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 16/4 2,700,000 2,160,000
7-CN 15h-17h 17/4 2,700,000 2,160,000
A2.3
Anh-Pháp
3-5 19h30-21h 19/4 3,600,000 2,880,000
A2.4
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 17/4 2,700,000 2,160,000
A2.4
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 16/4 3,600,000 2,880,000
7-CN 10h-12h 10/4 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 17/4 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2
Việt-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 19/4 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ B1    
B1.1
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.1
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 18/4 4,100,000 3,280,000
B1.2
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.2
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 18/4 4,100,000 3,280,000
B1.3
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.3
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 18/4 4,100,000 3,280,000
B1.4
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.4
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 18/4 4,100,000 3,280,000
B1.5
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.5
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 18/4 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 17/4 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 19/4 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ B2  
B2.1
Pháp-Pháp
7.CN 10h-12h 17/4 4,100,000 3,280,000
B2.2
Pháp-Pháp
7.CN 8h-10h 17/4 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B2
Pháp-Pháp
3.5.7 18h-21h 27/4 14,900,000 11,920,000
Các Lớp Tiếng Pháp Luyện Thi Chứng Chỉ  
DELF A2 7.CN 10h-12h 17/4 3,800,000 3,040,000
DELF B1 7.CN 8h-10h 17/4 4,500,000 3,600,000
DELF B2 7.CN 10h-12h 17/4 5,000,000 4,000,000

TCF Pháp

7.CN 15h-17h 17/4 4,500,000 3,600,000
TEF Canada 7.CN 13h-15h 17/4 5,000,000 4,000,000
TCF Canada 7.CN 15h-17h 17/4 5,000,000 4,000,000
Các Lớp Tiếng Pháp Kỹ Năng    
Viết+Ngữ Pháp
A1-A2
2.4 10h-12h 19/4 3,300,000 2,640,000
Viết+Ngữ Pháp
B1
 
2.4 8h-10h 19/4 3,300,000 2,640,000
Viết+Ngữ Pháp
B2
2.4 13h-15h 19/4 3,300,000 3,300,000
Phát Âm
A1-A2
3.5 16h-17h30 22/4 2,000,000 1,600,000
Phát Âm
B1-B2
3.5 16h-17h30 22/4 2,200,000 1,760,000
Giao tiếp
A1-A2
2.4.6 15h30-17h 19/4 3,300,000 2,640,000
Giao tiếp
B1-B2
2.4.6 15h30-17h 19/4 3,500,000 2,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp Thiếu Nhi, Độ Tuổi 7 - 12 Tuổi  
ENF1 7.CN 15h-17h 17/4 4,000,000 3,200,000
ENF 2 7.CN 15h-17h 17/4 4,000,000 3,200,000
ENF 4 7.CN 15h-17h 17/4 4,000,000 3,200,000

B. Các Lớp Tiếng Pháp Online, tương tác trực tiếp

 
A1.1 ONL
Việt-Pháp
2.4.6 18h-19h30 16/4 2,200,000 1,760,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
2.4.6 19h30-21h 23/4 3,300,000 1,970,000
A1.2 ONL
Việt-Pháp
2.4.6 18h-19h30 09/4 2,200,000 1,760,000
A1.2 ONL
Anh-Pháp
7.CN 08h-10h 17/4 3,300,000 2,640,000
2.4.6 19h30-21h 16/4 3,300,000 2,640,000
A1.3 ONL
Việt-Pháp
2.4.6 18h-19h30 16/4 2,200,000 1,760,000
A1.3 ONL
Anh-Pháp
7.CN 08h-10h 17/4 3,300,000 2,640,000
2.4.6 19h30-21h 16/4 3,300,000 2,640,000
A1.3 ONL
Việt-Pháp
7.CN 8h-10h 17/4 2,200,000 1,760,000
A1.4 ONL
Anh-Pháp
2.4.6 18h-19h30 16/4 3,300,000 2,640,000
A2.1 ONL
Việt-Pháp
7.CN 15h-17h 10/4 2,700,000 2,160,000
A2.1 ONL
Anh-Pháp
2.4.6 19h30-21h 9/4 3,600,000 2,880,000
A2.2 ONL
Việt-Pháp
7.CN 08h-10h 17/4 2,700,000 2,160,000
A2.3 ONL
Anh-Pháp
2.4.6 18h-19h30 9/4 3,600,000 2,880,000
A2.3 ONL
Việt-Pháp
7.CN 08h-10h 17/4 2,700,000 2,160,000
A2.3 ONL
Anh-Pháp
7.CN 13h-15h 17/4 3,600,000 2,880,000
A2.4 ONL
Việt-Pháp
7.CN 10h-12h 27/3 2,700,000 2,160,000
A2.4 ONL
Anh-Pháp
2.4.6 18h-19h30 17/3 3,600,000 2,880,000
B1.1 ONL
Việt-Pháp
7.CN 13h-15h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.1 ONL
Anh-Pháp
7.CN 13h-15h 19/4 4,100,000 3,280,000
B1.2 ONL
Anh-Pháp
7.CN 13h-15h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.2 ONL
Anh-Pháp
7.CN 15h-17h 17/4 4,100,000 3,280,000
B1.3 ONL
Việt-Pháp
7.CN 15h-17h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.3 ONL
Anh-Pháp
7.CN 15h-17h 17/4 4,100,000 3,280,000
B1.4 ONL
Việt-Pháp
7.CN 8h-10h 17/4 3,300,000 2,640,000
B1.4 ONL
Anh-Pháp
7.CN 10h-12h 17/4 4,100,000 3,280,000
B1.5 ONL
Việt-Pháp
7.CN 15h-17h 17/4 3,300,000

2,640,000

B1.5 ONL

Anh-Pháp
7.CN 15h-17h 17/4 4,100,000 3,280,000
B2.1 ONL
(ANH-PHÁP)
7.CN 15h-17h 17/4 4,100,000 3,280,000

 CẤP TỐC A1 ONL
(VIỆT-PHÁP)

3.5.7 18h-21h 17/4 8,000,000 6,400,000

 CẤP TỐC A1 ONL
(ANH-PHÁP)

2.3.4.5.6 10h-12h 19/4 8,000,000 6,400,000
CẤP TỐC A2 ONL
(VIỆT-PHÁP)
2.3.4.5.6 08h-10h 26/4 9,200,000 7,360,000
CẤP TỐC A2 ONL
(VIỆT-PHÁP)
3.5.7 18h-21h 17/4 9,200,000 7,360,000

CẤP TỐC A2 ONL
(ANH-PHÁP)

2.3.4.5.6 10h-12h 19/4 9,200,000 7,360,000
CẤP TỐC B1 ONL
(VIỆT-PHÁP)
3.5 18h-21h 22/4 13,500,000 10,800,000
CẤP TỐC B1 ONL
(ANH-PHÁP)
2.3.4.5.6 8h-10h 19/4 13,500,000 10,800,000

CẤP TỐC B2 ONL
(PHÁP-PHÁP)

2.3.4.5.6 08h-10h 19/4 14,900,000 11,920,000
LỚP THEO YÊU CẦU Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ
C. Tuyển sinh du học Pháp 2021-2022, du học tháng 2/2022  
Chương trình
Du học Pre Up
Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết chương trình

>>> Chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Education tại đây

Các lớp tiếng Pháp theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

 • 1 Bình luận
 • Nguyễn Lan Anh

  Trung tâm cho em hỏi, em muốn đăng ký khóa online, thì đăng ký như thế nào ạ ? Em cảm ơn.

 • Cap Education trả lời:

   

  Chào bạn Lan Anh,

  Để đăng ký khóa học tiếng Pháp online tại C.A.P có 2 hình thức ghi danh như sau:

  1. Ghi danh trực tiếp tại trung tâm, địa chỉ: 55/25 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh, nếu bạn đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh

  2. Nếu bạn không ở tại Tp.Hồ Chí Minh, bạn có thể ghi danh trực tuyến thông qua:

  • Thông qua số điện thoại hotline của C.A.P Education: 0916 070 169 - 0916 962 869 - 07 88 77 94 78 
  • Thông qua zalo của C.A.P Education: +84916 070 169

  Nếu bạn còn thắc mắc gì khác, bạn có thể chat trực tiếp với bộ phận tư vấn  viên của trung tâm.

  Cảm ơn Lan Anh nhiều. Chúc bạn ngày mới tốt lành!

Yêu cầu nhập thông tin Email hợp lệ ...!

 

GIẢNG VIÊN

Stephen Karim

Cố Vấn, Trưởng Bộ Môn, Giảng Viên

Tại Cap Education, chúng tôi chọn triết lý giáo dục "Nhân Bản - Toàn Diện", lấy con người làm trung tâm, lấy kiến thức làm nền tảng. Chúng tôi mang đến sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sống, biết yêu thương, tôn trọng, sáng tạo & tinh thần tự học để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, có tầm nhìn.

Trần Thu

Thạc sĩ sư phạm ngôn ngữ Pháp

Đến với nghề là duyên, nhưng theo được nghề nhờ cái tình. Bằng kinh nghiệm giảng dạy tại Pháp 5 năm & hơn 30 năm tại Việt Nam, cô muốn đóng 1 phần sức lực tiếp sức những lứa học sinh - sinh viên chạm tới giấc mơ du học.

Học bất kỳ ngoại ngữ nào, đặc biệt là tiếng Pháp, các bạn cần phải có ý chí, nghị lực, mục tiêu học tập rõ ràng, đặc biệt là tinh thần tự học. Có như vậy, các bạn mới đạt được những kỳ vọng đề ra.

GIẢNG VIÊN 1

Thông tin giảng viên

BẠN MUỐN NHẬN TƯ VẤN
& HỖ TRỢ TỪ C.A.P

 • Trãi nghiệm phương pháp học Tiếng Pháp hiệu quả tại Cap Education
 • Tư vấn dịch vụ xây dựng chiến lược hồ sơ du học Pháp, Canada.
 • Tư vấn dịch vụ định cư Canada bằng con đường đầu tư
 • Các dịch vụ tại nước sở tại Pháp & Canada (Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tuc hành chính, đặt vé máy bay,...)

Hơn 30.000 học viên đã thành công, và giờ đến lượt bạn!


(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!