Cách Sử Dụng Pour và Par trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG POUR VÀ PAR TRONG TIẾNG PHÁP

Bài học ngữ pháp Tiếng Pháp hôm nay cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu về cách sử dụng của POUR và PAR....

Xem thêm

Cách Sử Dụng Giới Từ En Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ EN TRONG TIẾNG PHÁP - LA PREPOSITION "EN"

 “En” được sử dụng trong nhiều thành ngữ để giới thiệu:

• Phương tiện giao thông: en avion, en train, en bus, en métro…

• Vật chất của đồ vật: une bague en or, un pot en terre…

• Cách ăn mặc: en pantalon, en robe, en jupe, en noir, en blanc…

...

Xem thêm

Những Từ Không Theo Quy Tắc So Sánh Cao Nhất Trong Tiếng Pháp

NHỮNG TỪ KHÔNG THEO QUY TẮC Ở CẤP SO SÁNH VÀ CẤP SO SÁNH CAO NHẤT TRONG TIẾNG PHÁP
(comparatifs et superlatifs irréguliers)

 

Bài học hôm nay của chúng ta, cùng tìm hiểu về một số từ ở cấp so sánh và cấp so sánh cao nhất có cách thành lập không theo qui tắc :

• Bon (tốt) -> meileur (tốt hơn) -> le meilleur (tốt nhất)

...

Xem thêm

Đại Từ Chỉ Định Trong Tiếng Pháp

Les pronoms démonstratifs ( Đại từ chỉ định trong Tiếng Pháp )

Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp được dùng để thay thế cho tính từ chỉ định và một danh từ đã được đề cập để tránh sự lặp lại. Cách sử dụng đại từ chỉ định như thế nào, có bao nhiêu loại trong đại từ chỉ đình, hãy cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu ở bài học hôm nay.

Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp gồm:  celui, celle, ceux, celles...

Xem thêm

Conditionnel Présent

CONDITIONNEL PRÉSENT (Lối điều kiện ở hiện tại)

Lên đến trình độ Tiếng Pháp B1, B2 các bạn sẽ được làm quen với conditionnel trong Tiếng Pháp. Conditionel présent thường được dịch sang tiếng việt là 'lối điều kiện ở hiện tại', tuy nhiên, thường người học Tiếng Pháp sẽ không dịch nó, bởi khi dịch ra cũng rất khó hiểu, chính vì vậy, chúng ta hay thường gọi luôn bằng Tiếng Pháp "conditionnel"

Bài học của chúng ta hôm nay, cùng học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu về Conditionnel présent. Với các conditionnel khác, chúng ta sẽ tìm hiểu ở các bài học sau

I. Cấu trúc của "Conditionnel présent"

Conditionnel présent = Radical du future simple + terminaison de l'imparfait....

Xem thêm

Đại Từ Bất Định Trong Tiếng Pháp

ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP  - Les pronoms indéfinis

Cùng học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu về các đại từ bất định trong Tiếng Pháp

 

1. ON: luôn chia ở ngôi ba số ít

  • ON= LES GENS, QUELQU'UN ( người ta, một người nào đó chưa xác định)

En France, on mange beaucoup de frommages.
Ở Pháp người ta ăn nhiều pho mat

  • ON=NOUS( chúng ta)
...

Xem thêm

Các Danh Từ Thường Gặp Trong Tiếng Pháp

CÁC DANH TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG PHÁP

I. Những danh từ giống đực:

- Những danh từ chỉ ngày: le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vencredi, le samedi, le dimanche.

- Những danh từ chỉ tháng: le janvier, le février, le mars, le avril, le mai, le juin, le juillet,le août, le septembre, le novembre, le décembre....

Xem thêm

Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Pháp

CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG PHÁP
 
Câu nghi vấn trong tiếng Pháp được thành lập bằng cách lên giọng ở cuối câu, sử dụng est-ce que, đảo ngữ hoặc lặp lại danh từ làm chủ ngữ bởi một đại từ tương ứng.
 
1) Lên giọng ở cuối câu.
  • vous avez des questions? ( bạn có câu hỏi nào không?)
  • Tu travailles le samedi? ( thứ 7 cậu có đi làm không?)
...

Xem thêm

1234BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online