Les Articles

L’Article – MẠO TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Trong Tiếng Pháp, mạo từ có 4 loại: 

  • Les articles définis – Mạo từ xác định – le/la/les– Chỉ danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết nó cụ thể là gì
...

Xem thêm

Les Articles Indéfinis

Les Articles Indéfinis – MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP

1. Les Articles Indéfinis dùng khi nào?

Mạo từ không xác định được dùng để chỉ người hay vật chung chung

2. Les Articles Indéfinis: Un, une, des...

Xem thêm

Les Articles Définis

Les Articles Définis - MẠO TỪ XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP

1. Les Articles Définis là gì? 

Là danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết vật hoặc sự vật được nhắc đến.

Ví dụ:

C’est un chat. (1)

Le chat est noir. (2)

Đây là 1 con mèo.Con mèo này màu đen.

  • Ở câu (1) danh từ chat chưa xác định rõ là con mèo nào nên ta dùng un để giới thiệu.
  • Ở câu (2) thì từ chat ám chỉ con mèo được nói đến ở (1) nên ta dùng le chat.
...

Xem thêm

Les Articles Contractés

Les articles contractés - MẠO TỪ RÚT GỌN TRONG TIẾNG PHÁP Le và les nếu đứng sau giới từ à hoặc de thì được kết hợp với giới từ đó và phải biến đổi theo quy tắc sau:

  • à + le -> au /o/ – cách đọc
  • de + le -> du
  • à + les -> aux /o/ – cách đọc
  • de + les -> des
...

Xem thêm

Les Articles Partitifs

Les articles partitifs - MẠO TỪ BỘ PHẬN TRONG TIẾNG PHÁP

1. Les articles partitifs - Mạo từ bộ phận là gì?

Trong tiếng Pháp 1 danh từ vừa có thể đếm được lại không đếm được tuỳ ngữ cảnh. 

  • Do đó khi ở dạng không đếm được người ta dùng articles partitifs
  • Ở dạng đếm được thì dùng articles indéfinis
...

Xem thêm

Tính Từ Sở Hữu Trong Tiếng Pháp

TÍNH TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG PHÁP - ADJECTIF POSSESSIF

Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp gồm:

1) …của tôi:
+ mon \mɔ̃\ dùng trước danh từ giống đực số ít, hoặc danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm.

+ ma \ma\ dùng trước danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng phụ âm (trừ h câm)
+ mes \mɛ\ ou \me\dùng trước danh từ số nhiều

2) …của bạn:
+ ton \tɔ̃\, \tɔ̃.n‿\ (devant une voyelle) dùng trước danh từ giống đực số ít, hoặc danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm.
+ ta \ta\ dùng trước danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng phụ âm (trừ h câm)
...

Xem thêm

Đại Từ Quan Hệ Trong Tiếng Pháp

LES PRONOM RELATIF - ĐẠI TỪ QUAN HỆ TRONG TIẾNG PHÁP

Là những đại từ thay thế danh từ và được dùng để nối 2 câu với nhau, tránh sự lặp lại.

1/ QUI
Đóng vai trò làm chủ ngữ và thay thế cho danh từ chỉ người hoặc chỉ vật
- Nous avons un fils. Notre fils sait jouer de la guitare.
...

Xem thêm

Trạng Từ Chỉ Mức Độ Trong Tiếng Pháp

Trạng Từ Chỉ Mức Độ Trong Tiếng Pháp...

Xem thêm

1234BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online